Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

 • Stálky, obec dřívějším jménem Křtalek, nebo Stalky, po německy Stallek, samostatná katastrální a politická obec se školou. Vzdálená 10km od Vranova na jihozápad, na silnici z Vranova do Drozdovic. Osada je vystavěna po obou stranách silnice, domy jsou štítem do silnice, ale před nimi jsou zahrádky. Náves je vlastně obšírná louka. Grunty a chalupy jsou promíchány, veškeré domy jsou úhledné, z tvrdého staviva a kryty křidlicí. Vesnicí teče potok.
 • Rozloha obce je 1167 ha, z čehož ploch stavebních na 6 ha.
 • Obyvatelstva bylo r. 1790 v 73 domech 439, r. 1834 v 86 domech 497, r. 1880 v 99 domech 542, r. 1890 ve 101 domě 494 a r. 1900 v 103 domech 476 obyvatel,Němců, menšinou Čechů(30), vesměs katolíků, zemědělců a řemeslníků. Obyvatelstva rok co rok ubývá. Dříve se obyvatelstvo živilo výrobou a vývozem kolomazi a dřevěného uhlí.
 • Farní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Na hlavním oltáři je veliký obraz Nejsv. Trojice a menší obraz Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní oltář byl obnoven i s obrazy r. 1715 a 1769.Dva poboční oltáře jsou zasvěceny Panně Marii Lurdské (od r. 1882) a sv. Josefu (od r. 1884). Kostel byl původně zbudován ve slohu gotickém, po němž se do dneška.pdfhovaly jen zbytky, hlavně gotická okna, některé pilíře a oblouky klenby. Přestavbami a opravami byl však původní sloh setřen. Největší přestavbu podnikl majitel velkostatku r. 1631. Kolem kostela je zahrada.
 • Varhany byly pořízeny r. 1699; r. 1872 zjednány nové, ale již r. 1888 a 1893 vyžadovaly dosti nákladných oprav.
 • Zvony jsou čtyři; největší byl přelit r. 1872, obci náležely rovněž věžové hodiny.
 • Fara připomíná se už r. 1493; zaniká však v XVI. století a kostel byl přifařen do Vratěnína. R. 1657 byla fara obnovena. Kolem r. 1560 se farnost stala úplně protestantskou, ale po bitvě bělohorské bylo náboženství katolické obnoveno. Poslední pastor zemřel prý r. 1622 ve Znojmě. Ve visitačním protokolu z r. 1662 se praví, že obyvatelstvo je katolické, že majetník velkostatku uherčického zřídil na faru selský grunt, faráři že přísluší desátek z Frajštejna a ze křtálek; v kostele jsou tři oltáře a kostel že je neposvěcen.
 • Patronem je velkostatkář uherčický, nyní Emanuel kníže Collato.
 • Matriky počínají r. 1654.
 • Pamětní kniha farní byla založena r. 1800 farářem Cyrilem Tamonnem. Záduší obnáší 5060 K, výbava farní 19.620 K.
 • Hřbitov býval dříve kolem kostela, začátkem století XIX. byl přeložen za vesnici a r. 1883 rozšířen. Starých křížů je v okolí hojně; boží muka za osadou pocházejí z r. 1755. V okolí Křtálek bývalo okolo sedmi božích muk. V osadě je stará socha sv. Jana Nepomuckého.
 • Škola bývala dvojtřídní, německá do níž chodilo přes 90 školáků. Již r. 1656 a r. 1672 se mluví o křtálské škole a učiteli. Budova školní vyhořela r. 1846 a r. 1847 byla vystavěna nákladem velkostatku uherčického budova nynější.
 • Před r. 1849 chodily do Křtálek do školy také děti z Frajštejna. A vletech 1794-1840 sem byla přiškolena také dolnorakouská osada Heinrichsreith, ležící u samých hranic. R. 1789 měl učitel ročně od velkostatku uherčického 4 sáhy dřeva, od obce křtálské z 52 domů po čtvrti měřiče žita a po 15 krejcařích, od obce samé 2 sáhy dřeva na otop školy a sáh dřeva na otápění při opakovacích hodinách. Od r. 1876 po 30 let se ve Křtálkách vyučovalo polodenně, protože jediná učírna byla tak malá, že se do ní všichni školáci nevešli. R. 1899 začalo vyučování ženským ručním pracím.
 • Školní kronika byla založena r. 1822, školní knihovna měla 148 čísel.
 • Pošta a telegraf bývaly v Šafově, nejbližší nádraží v 18 km vzdáleném Šumvaldě.
 • Rody přes sto let na gruntech: Eidher, Pikal, Boigner, Nagner, Fritz, Stipani, Lutz, Harrer, Lindinger, Ziering, Ackerl, Regen, Bach, Stiedl

Pečeť Stalky

 • Spolek dobrovolných hasičů od r. 1889
 • Živelné pohromy veliké požáry r. 1814, 1817, 1846; r. 1875 veliké krupobití (25. června) a téhož roku (2. července) zhoubná průtrž mračen.
 • Samota půl hodiny vzdálený Křeslík, zbytek kdysi zaniklé osady Křeslíka mezi Křtálkami a Petřínem.
 • Poddanské poměry: k lánu se čítá 40-50 jiter půdy, k půllánu 20-30, ke čtvrtlánu 15-20; statky nejsou stejné.
 • Ve Křtálkách se narodil 14. září r. 1845 Adrian Lambert Zach od r. 1889 opat premonstránského kláštera v Jeruši(Geras) v Dolních Rakousích.
 • R. 1493 král Vladislav II. potvrdil ves Křtálky s farou Leopoldovi Krajířovi z Krajku, jehož otci Wolfgangovi Krajířovi toto zboží již dříve z lenního svazku propustil. Od té doby byly Křtálky příslušenstvím zboží Frajštejnského.
 • R. 1561 majitel Václav Krajíř z Krajku daroval poddaným křtáleckým právo odúmrtní. R. 1563 dal ves Křtálky intabulovati Adamovi Krajiřovi, kterýž hned zase Wolfovi Strejnovi ze Švarcenavy, od které doby je osada příslušenstvím statku uherčického.